انیمیشن تبلیغاتی

نقش انیمیشن در شکل گیری نگرش مصرف کننده تاثیر انیمیشن تبلیغاتی بر توسعه تجارت شما،این مطالعه با انجام یک مطالعه تجربی اثرات انیمیشن و ارتباط آن با فرآیندهای شناختی و عاطفی و پاسخ های مخروطی را بررسی می کند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی در مقایسه نوع محصول کم درگیری […]