واحد مدیریت صدای مشتری

جناب مهندس تقی زاده

جناب مهندس تقی زاده مدیریت محترم هلدینگ ملکی برتر

سرکار خانم الهه موسوی

مدیر داخلی و سرپرست اداری هلدینگ ملکی برتر

می خواهید از تخفیف های ویژه ما با خبر شوید؟    بله خیر