پیوست پس زمینه در css

پیوست پس زمینه CSS ویژگی پیوست پس زمینه مشخص می کند که آیا تصویر پس زمینه باید پیمایش کند یا ثابت باشد (با بقیه صفحه پیمایش نمی کند): مثال مشخص کنید که تصویر پس زمینه باید ثابت باشد: مثال مشخص کنید که تصویر پس زمینه باید با بقیه صفحه پیمایش کند: CSS پس زمینه مختصر […]