هوش مصنوعی – مقدمه ای بر هوش مصنوعی و عملکرد آن

هوش مصنوعی یا ( ai ) توانایی رایانه دیجیتال یا ربات کنترل شده توسط رایانه برای انجام وظایفی که معمولاً با موجودات هوشمند مرتبط است.