مزرعه محتوا چیست؟ – مزارع محتوا خوب یا بد؟

اصطلاح مزرعه محتوا یک برچسب محبوب در صنعت محتوا است. اما اصطلاحی نسبتاً جدید است و تنها در پنج سال گذشته به عنوان بخشی از ادبیات اینترنت ظاهر شده است.